ژل ترمیمی سحرآمیز
می 1, 2017
بدباگ ها و نشانه های حضور آن ها
می 1, 2017
Show all

راز خواص ژل ترمیمی سحر آمیز

عسل موجود در این ژل ﯾﮏ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی و ﯾﮏ  ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی و ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻃﺒﯿﻌﯽمی باشد، ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﻬﺪاری رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺪن، رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا را ﻫﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﻋﺴﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ را ﺟﺬب ﮐﺮده و رادﯾﮑﺎل ﻫﺎی آزاد را از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ دور ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ها را ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﺴﻞ ﺷﺎﻣﻞ آﻧزیمﻫﺎ، ویتامین ها و ﻣﻌﺪﻧﯽ زﯾﺎدی است .  ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺘﺎﺳیم و آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﯾﮏ ﭘﺎک ﮐﻨﻨده  و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﻋﺴﻞ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﻤﺮاه باﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﭘﻮﺳﺖ را ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﺘﻬﺎب اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.  ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﺸﮏ و

آﻟﻮﺋﻪ ورا ی موجود در این ژل از دﯾﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﯿﺎه ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده است و ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﻣﻼﺣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻠﺴﯿم، ﺳﺪﯾم، آﻫن، ﭘﺘﺎﺳﯿم، ﻣﻨﮕﻨز  ، روی، اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﮏ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی آ،ب ۱، ب ۲، ب ۶ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺘﺎ ﮐﺎروﺗن و وﯾﺘﺎﻣینﻫﺎ ی ﺳﯽ و  ای اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه و آﺑﺮﺳﺎن ﭘﻮست، ﺿﺪ ورم و تاول، ﺿﺪ اﮔﺰما، ﺿﺪ ﺧﺎرش، ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪه و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﻮست ، ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮب و ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه  و ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب و اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨش  در اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ(ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﻟس ﻫﺎ ی  ﺷﺪﯾﺪ در درﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻮر ﻟﯿﺰر) و آﻓﺘﺎب ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺗﺮﻣﯿم زﺧﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ  ﺧﺮاش ﻫﺎی ﺟﺰیی ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ رﺷﺪ ﺳﻠﻮهای آﺳﯿﺐ دﯾﺪه  بهﮐﺎرﻣﯽ رود.

آﻟﻮﺋﻪ ورا  از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﮐﮏ و ﻣﮏ و ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﻮﺳتی اﺳﺖ  و ﺑﻪ ﺻﺎﻓﯽ و ﻧﺮﻣﯽ ﭘﻮست  ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨد اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ اﻋﻢ از ﭼﺮب، خشک، حساس یا پوست طبیعی ﺑﻮده و ﺷﻔﺎف ﮐﻨﻨده و ﺟﻮان ﮐﻨﻨده اﺳﺖ. زمانیکه آﻟﻮﺋﻪ ورا  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻟﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺮده ی ﭘﻮﺳﺖ را ﻧﺮم ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑرد (ﻧﻮﻋﯽ ﭘﯿﻠﯿﻨﮓطبیعی).

اوزون موجود در این ژل در واقع ﺗﺮﮐﯿﺐ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎ ﯾﮏ اﺗﻢ اﺿﺎﻓﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﻓﻌﺎل می نماید و ﻗﺪرت آن را اﻓﺰاﯾﺶﻣﯽدهد.  اﮐﺴﯿﮋن ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺘﺎﺑ ﻮﻟﯿﺴﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎء ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻓﺘﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯿﮋن در ﺳﻄﺢ سلولی ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺟﻮان ﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ به ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه است . (ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ۹۹-۹۸% ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ اوزون ﺣﺴﺎس می باشند). ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﯿﮑﺮوب ﮐﺶ ﻗﻮی ﻋﻤﻞﻣﯽنماید و ﺑﺎکتری ﻫﺎ، وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎیی ﮐﻪ در روی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایجاد ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻋﻔﻮﻧﺖ می شوند را از بین برده و پوست را سالم تر، شفاف تر و براق تر می نماید.

ﻣﺮده ﭘﻮﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺎده ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارد ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﭘﻮﺳتی ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

دیدگاهتان را بنویسید

محصولی در سبدخرید نیست